නොසැලකිලිමත් තවාන් පාලනය තවානේ පැල විවිධ අසාමාන්‍යතා වලට ලක්කරයි .I. රබර් පැල මුල්වල ජියොට්‍රිකම් මෘතෝපජීවී දිලීර ආසාදනය.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Browse

My Account