නොසැලකිලිමත් තවාන් පාලනය තවානේ විවිධ අසාමාන්‍යතා ඇති කරයි: II බීජ පැල වල පාදස්ථ සහ බීජාංකුර කුණුවීම.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Browse

My Account