රබර් වගාවක ගස් අතර ඵලදා විචල්‍යතාවය,ඊට බලපාන හේතු සහ ඉඩමේ ඵලදායිතාවයට ඉන් ඇතිවන බලපෑම

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Browse

My Account