තවාන් වල සිදුවන අඩුපාඩු වලට වන්දි ගෙවන රබර් ගොවියා

Show simple item record

dc.contributor.author ද අල්විස්, එම්.එන්.
dc.date.accessioned 2013-09-24T10:15:38Z
dc.date.available 2013-09-24T10:15:38Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation රබර් පුවත්, p.23-26 en_US
dc.identifier.uri http://rri.nsf.ac.lk/handle/1/1934
dc.language.iso other en_US
dc.publisher අඟලවත්ත:ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය en_US
dc.title තවාන් වල සිදුවන අඩුපාඩු වලට වන්දි ගෙවන රබර් ගොවියා en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account